Kinnitatud

                                   Narva Muusikakooli Õppenõukogu otsusega 
 

NARVA MUUSIKAKOOLI KODUKORRAEESKIRJAD 

 1. Narva Muusikakooli õpilased kannavad puhtaid, korralikke ja hooajale vastavaid riideid, käivad korralikult kammitud juustega, omavad vahetusjalatseid. Pidulik riietus erineb igapäevasest.
 2. Õppe- ja kasvatustöö põhivormiks on Narva Muusikakoolis õppetund. Õppetöö võib toimuda loengute, kontsertide, konkursside, festivalide, meisterklasside, suveõppe jms vormis, millest kooli õpilased võtavad aktiivselt osa.
 3. Õppetöö algab Narva Muusikakoolis argipäevadel kell 8.00 ja lõpeb kell 20.30, laupäevadel lõpeb kell 16.00 ning pühapäevad on üldised puhkepäevad.
 4. Õppetunnid algavad ja toimuvad täpselt tunniplaani järgi. Tunniplaani muutmise korral on õpetaja kohustatud õigeaegselt teavitama sellest nii õpilasi kui lapsevanemaid.
 5. Õppetöö ei toimu, kui õhutemperatuur on õpperuumides alla +14 kraadi või välisõhutemperatuur alla –28 kraadi.
 6. Kõik Narva Muusikakooli töötajad austavad õpilaste õigust õppida koolis. Omavaheliste suhete aluseks on vastastikku austus ja heatahtlikkus.
 7. Narva Muusikakooli õpilaste esmaseid probleeme lahendavad erialaõpetajad.
 8. Narva Muusikakooli töötajad ja õpilased osalevad aktiivselt kooli traditsioonilistel üritustel nagu juubelidaatumid ja aruandekontserdid, samuti ülelinnalistel üritustel.
 9. Kabinette, õppe- jm ruume koristab Narva Muusikakooli tehniline personal. Õpilased hoiavad koolis puhtust, säästvalt suhtuvad muusikariistadesse ja -seadmetesse, ei loobi koridori ja üldkasutatavate ruumide põrandale prahti.
 10. Narva Muusikakooli õpilased peavad täitma ruumide kasutamise erinõudeid, järgima ohutustehnika eeskirju.
 11. Puhtuse ja korra ülalhoidmiseks hoones annavad kõik õpilased ja teised isikud ülariideid ja tänavajalatseid riidehoiuruumi ning kannavad hoones vahetusjalatseid või kasutavad tänavajalatsitel kilekatet. Riidehoiuruumi jäetakse ülariideid, tänavajalatseid ja seljakotte ning väärtuslikke asju ja käekotte võetakse kaasa.
 12. Turvalisuse huvides peab õppealajuhataja koolihoones viibivate õpilaste arvestust.
 13. Õpilase haigestumisel teatab lapsevanem sellest valves oleva valvuri kaudu õpetajale telefonil 35 92 443 või õpetaja telefonil või muul viisil.
 14. Õppetöö ajal on keelatud õpilaste üksi jätmine klassiruumi. Õpilane võib saada kabineti võtme iseseisvaks õpitööks üksnes kooli direktori loal.
 15. Narva Muusikakooli korrapidaja (valvur) võib turvalisuse tagamiseks küsida õpilaselt või muu isikult kooli külastamise eesmärki.
 16. Õpitööks soetavad õpilased vajalikke materjale ning toovad neid kooli kaasa vastavalt õppekavadele.
 17. Õpilased võivad õppida üht või kaht eriala, üle minna ühelt erialalt teisele, valida lisamuusikariista lapsevanema või eestkostja avalduse alusel.
 18. Õpilased püüavad mitte hilinema õppetundidele ning mitte puuduma neist vabandava põhjuseta.
 19. tervise ja isikliku turvalise tagamiseks on õpilastel keelatud joosta mööda treppe, akende juures ning muudes mängimiseks kohandamata kohtades, avada loata aknaid, istuda aknalaudadel.
 20. Narva Muusikakooli õpilase või töötajaga juhtunud õnnetuse või terviseohu tekkimise korral tuleb teatada sellest kohe õpetajale, õppealajuhatajale või direktorile.
 21. Juhul kui Narva Muusikakooli õpilane tarvitab alkoholi, narkootilisi või psühhotroopseid aineid või toob kooli esemeid, mille eest on ette nähtud kriminaalkaristus, teavitab Narva Muusikakool sellest vastavalt Eesti Vabariigi seadustele lapsevanemaid, politseid, alaealistekomisjoni või esitab vastava avalduse kohtule.
 22. Narva Muusikakooli direktoril on õigus nõuda kooli töötajatelt suulisi või kirjalikke selgitusi konkreetsete juhtumite kohta ning töötaja on kohustatud andma sellise selgituse. Seletuskirjas märgitakse juhtumi sisu, koostamise aega ja päeva, koostaja nime ja allkirja. Selgituse esitamisest keeldumisel võidakse töötajale määrata distsiplinaarkaristus. Alla 18-aastatelt õpilastelt seletuskirja ei nõuta.
 23. Suitsetamise korral Narva Muusikakooli territooriumil tuleb teatada sellest abinõude kohaldamiseks politseile vastavalt Tubakaseadusele (RT I 2005, 29, 210).
 24. Käesolevad nõuded kehtivad Narva Muusikakooli territooriumil ning laienevad kõigile Narva Muusikakooli korraldavatele üritustele.