NARVA MUUSIKAKOOLI ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

NARVA MUUSIKAKOOLI ÕPILASEL ON ÕIGUS :

 

 1. viibida turvalises koolikeskkonnas;
 2. enne õppimisele asumist ja õppimisel koolis tutvuda õppeainete õppekavaga ning kooli põhikirja ja sisekorraga;
 3. nõuda tegevust, mis vastab õppeainete õppekavale;
 4. tundma teadmiste hindamise kriteeriume ja tulemusi;
 5. tundma õppetunniplaani ja muudatusi selles;
 6. õppida kaht eriala üheaegselt;
 7. valida omal soovil lisamuusikariista;
 8. üle minna ühelt erialalt teisele;
 9. direktori loal võtta õpperuumi võtit iseseisvaks õppimiseks;
 10. rentida koolile kuuluvaid muusikariistaid;
 11. osaleda oma esindaja kaudu kooli hoolekogu tegevuses;
 12. osaleda oma esindajate kaudu koolielu probleemide lahendamisel;
 13. esindada kooli konkurssidel, festivalidel, kontsertidel jms üritustel .

 

NARVA MUUSIKAKOOLI ÕPILANE ON KOHUSTATUD :

 

 1. järgima kooli põhikirja ja sisekorda;
 2. täitma kooli pedagoogide ja personali nõudeid;
 3. osalema õppekavas ette nähtud õppetöös : sooritama eksameid ja arvestusi, osalema akadeemilistel kontsertidel;
 4. saabuma kooli 5 kuni 10 minutit enne õppetöö algust . Mitte hilinema õppetundidele, mitte puuduma neist vabandava põhjuseta;
 5. säästvalt suhtuma kooli ja klassi varasse;
 6. säästvalt suhtuma oma isiklikesse ja õpikaaslaste asjadesse;
 7. hoidma puhtust õpperuumides, kabinettides ja üldkasutatavates kohtades;
 8. kandma puhtaid, korralikke ja hooajale vastavaid riideid , käima korralikult kammitud juustega , omama vahetusjalatseid . Pidulik riietus peab erinema igapäevasest;
 9. puhtuse ja korra ülalhoidmiseks hoones andma ülariideid ja tänavajalatseid riidehoiuruumi, alles hoidma oma riidehoiunumbrit. Koolis kandma vahetusjalatseid või kasutama tänavajalatsitel kilekatet.

 

NARVA MUUSIKAKOOLI ÕPILASEL ON KEELATUD :

 

 1. tervise ja isikliku turvalise tagamiseks joosta mööda treppe , akende juures ning muudes mängimiseks kohandamata kohtades , avada loata aknaid, istuda aknalaudadel;
 2. toime panna tegevusi, millega võivad kaasnema ühiskonnale kahjulike tagajärgedega;
 3. põhjustada varalist kahju kooli varale või hoonele;
 4. kasutada füüsilist jõudu suhetes teiste õpilastega , ähvardada, kasutada väljapressimist , kõlbmatuid väljendeid;
 5. kasutada õppetunnis mobiiltelefoni.