Narva Koorikooli, Kreenholmi Muusikakooli ja Narva Muusikakooli ümberkorraldamine

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva                                                                                                                       19.04.2018 nr 30

Narva Koorikooli, Kreenholmi Muusikakooli ja Narva Muusikakooli ümberkorraldamine

 1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva Linnavolikogu 22.03.2018. a otsusega nr23 kehtestati Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2015—2022. Arengudokumendi eesmärgi nr 1.2 („Lastele ja noortele on korraldatud huviõpe ja -tegevus kultuuri ja kunsti eri suundades ja liikides») tegevuste hulgas on tegevuskavas kehtestatud Narva munitsipaalhuvikoolide süsteemi ümberkorraldamine Narva Koorikooli, Kreenholmi Muusikakooli ja Narva Muusikakooli ühinemise teel. Ümberkorraldamise tähtaeg on 2018. aasta.

Narva linna kultuuri ja spordi arengukava muutmise eelnõu väljatöötamise käigus korraldati dokumendi eelnõu avalik arutelu; sellest ning võimalusest saata eelnõu täiendamise või parandamise ettepanekud anti teada Narva linna veebilehel. Samuti avaldati veebilehel arengukava muutmise eelnõu nii eesti kui ka vene keeles. Eelnõu avaliku väljapaneku ajal 05.02.—26.02.2018 ei laekunud Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonda ühtegi ettepanekut ega vastuväidet huvikoolide ümberkorraldamise kohta.

Narva munitsipaalhuvikoolide süsteemi timberkorraldamist Narva Koorikooli, Kreenholmi Muusikakooli ja Narva Muusikakooli ühinemise teel arutati Narva Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ning Narva Linnavolikogu hariduskomisjoni 15.03.2018. a koosolekutel. Huvikoolide ümberkorraldamise küsimus arutati ka Narva Koorikooli, Kreenholmi Muusikakooli ja Narva Muusikakooli hoolekogudega Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna 02.04.2018. a korraldatud koosolekul.

Ümberkorraldamise vajalikkus on tingitud mitmest põhjusest. Peamine põhjus on sündimuse vähenemine Narva linnas. Aastal 2007 sündis Narvas 618 last, 2011. aastal 503 last ja 2017. aastal 399 last. Sündimuse vähenemise tõttu on Narva linna lasteaedades käivate laste ja munitsipaalkoolides öppivate öpilaste arv aastast aastasse kahanenud, mille tulemusel on viimaste aastate jooksul oma tegevuse lõpetanud mitu lasteaeda ja tiks üldhariduskool. Sündimuse kahanemine vähendab Narva linna koolidesse minevate laste arvu. Aastal 2009 läks Narvas esimesse klassi 609 last, aastal 2018 läheb esimesse klassi 491 last ja 2020. aastal prognoosi kohaselt 474 last. Narva linna üldhariduskoolide õpilaste arv näitab juba praegu pöhikooli täitumuse vähenemist ning prognoosi kohaselt väheneb gümnaasiumiõpilaste arv 2027. aastaks 63 inimese ja 2030. aastaks veel 104 inimese võrra.

Teine ümberkorraldamise oluline põhjus on olemasolevate ressursside optimeerimise vajadus eesmärgiga tagada edaspidi huvihariduse teenuste osutamine ja arendamine. Tänapäeva eelarvelistest tingimustest lähtudes tuleb eelkõige kaaluda ja planeerida linna olemasolevate hoonete tegevusest tulenevate finantskulude ratsionaalsust. Praegu tegutsevates Narva Koorikooli ja Narva Muusikakooli hoonetes on piisavalt ruumi selleks, et korraldada neis õppetööd Narva Koorikooli, Narva Muusikakooli ja Kreenholmi Muusikakooli öpilastele. Veelgi olulisem on võimalus vabastada nende huvikoolide õppetöö ümberkorraldamise tulemusel osa linnaeelarvest finantseeritavatest õppetundidest. Ümberkorraldamise tulemusel korrastatakse ühtekokku ca 150 000 eurot aastas. Seejuures väärib tähelepanu asjaolu, et huvikoolide ümberkorraldamine võimaldab kasutada korrastatud finantsvahendeid huvikoolide pedagoogide töötasu oluliseks suurendamiseks kinnitatud eelarve raames. Seega saab ümberkorraldamise tulemusel kasutada materiaal-tehnilisi, inim- ja muid ressursse töhusamalt.

Munitsipaalhuvikoolide ümberkorraldamine hõlmab Narva Koorikooli, Kreenholmi Muusikakooli ja Narva Muusikakooli ühinemist. Huvikooli seaduse § 27 lõike 3 kohaselt toimub huvikooli ümberkorraldamine või tegevuse löpetamine pärast huvikooli õppeperioodi lõppu põhimääruses sätestatud korras. Nimetatud huvikoolide põhimääruste tähenduses liidetakse kool huvikooli ühinemisel teise huvikooliga ja liidetav asutus löpetab tegevuse. Seega liidetakse ümberkorraldamise tulemusel Narva Koorikool ja Kreenholmi Muusikakool Narva Muusikakooliga ning Narva Koorikool ja Kreenholmi Muusikakool lõpetavad huvikoolide põhimääruste kohaselt tegevuse.

 1. Oiguslikud alused
  • Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike I punkti 34 kohaselt kuulub linna ametiasutuse hallatava asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustamine volikogu ainupädevusse.
  • Huvikooli seaduse § 27 lõike 2 kohaselt otsustab huvikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise kooli pidaja.
 2. Otsus
  • Korraldada ümber Narva Koorikool, Kreenholmi Muusikakool ja Narva Muusikakool alates 3 1.08.2018, liites Narva Koorikooli ja Kreenholmi Muusikakooli Narva Muusikakooliga.
  • Narva Linnavalitsusel teha kõik otsuse punktis 3.1 nimetatud ümberkorraldamiseks vajalikud toimingud.
 3. Rakendussätted
  • Otsust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemise päevast.
  • Otsus jõustub seaduses sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov

Linnavolikogu esimees